Viafin Process Piping Oy:n ISO 9001, ISO 3834-2, ISO 14001 ja OHSAS 18001 sertifikaatit sekä EN 1090 mukainen FI-merkki

Vuoden 2018 toimintajärjestelmän seuranta-auditoinnit Viafin Process Piping Oy:ssä on suoritettu yhteistyössä Inspecta Sertifiointi Oy:n kanssa. Tänä vuonna auditointikohteiksi valikoituivat Jyväskylän, Lounais-Suomen, Tampereen ja Keminmaan yksikkömme.

Riippumattoman asiantuntijan toteuttamilla vuosittaisilla seuranta-auditoinneilla varmistetaan, että toimintatapojen jatkuvan parantamisen periaatteita toteutetaan ja että organisaation toiminta täyttää jatkossakin standardien vaatimukset.
Viafin Process Piping Oy:n toimintajärjestelmä on yhdessä sovittujen toimintatapojen kooste, jota jatkuvasti parannetaan tulosvetoisesti, asiakasnäkökulma huomioiden, hyödyntäen palautteet ja arvioinnit. Tuomalla sovitut toimintatavat helposti koko organisaation saataville, varmistetaan toimintajärjestelmällä Viafin Process Piping Oy:n yhtenäinen toiminta.
ISO 9001 sertifioitu toimintajärjestelmä on oleellinen tekijä menestyksessämme: järjestelmä auttaa analysoimaan omat prosessimme sekä asiakkaidemme tarpeet ja tukee näin tavoitteiden saavuttamisessa.
ISO 3834-2 sertifikaatti on todiste siitä, että valmistamamme tuotteet täyttävät sulahitsauksen kattavat laatuvaatimukset. Sertifioidulla hitsauksen laadunvarmistusprosessilla varmistamme asiakkaidemme ja viranomaisten vaatimusten täyttymisen sekä hallitsemme hitsausvirheistä johtuvia riskejä tehokkaasti.
Ympäristösertifikaatti ISO 14001 tarjoaa työkaluja jatkuvaan parantamiseen ja kertoo sidosryhmille vastuullisesta suhtautumisestamme ympäristöasioihin. ISO 14001 sertifioitu toimintajärjestelmä kertoo sidosryhmillemme, että noudatamme lainsäädäntöä, tunnistamme aiheuttamamme ympäristövaikutukset sekä asetamme päämääriä ja tavoitteita aiheuttamiemme ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Vastuullisuus ja turvallisuus ovat merkittäviä asioita Viafin Process Piping Oy:n liiketoiminnalle, ja ympäristöstä huolehtiminen korostuu jatkuvasti.
OHSAS 18001 -sertifikaatti on vahva signaali sekä nykyiselle että potentiaaliselle henkilökunnallemme ja asiakkaillemme: se kertoo yrityksemme ponnistelevan tosissaan turvallisen työympäristön ja hyvinvoinnin puolesta. Avain hyvään työterveyteen, -turvallisuuteen ja hyvinvointiin on hyvä johtaminen. OHSAS 18001 on erinomainen työkalu johtamisen kehittämiseen. Lähtökohtanamme on jatkuvan parantamisen filosofia, johon kuuluu: riskien arviointi, riskien hallinnan suunnittelu, tavoitteiden asettaminen ja seuranta, riskien tarkkailu, puuttuminen riskeihin, vaaratilanteiden ja tapahtumien analysointi sekä parantamisen menettelyt.
Puolueeton EN 1090 mukainen FI-merkki on hyvä keino varmistaa tuotteiden laatu, sekä osoittaa niiden vaatimustenmukaisuus. FI-merkki on tunnettu ja arvostettu, tuotteen turvallisuutta ja laatua osoittava sertifiointimerkki. FI-merkin sertifiointiprosessissa tuotteiden vaatimustenmukaisuus, laatu ja laadunvalvonta tarkastetaan tarkastuskäynnillä. Sertifikaatin voimassaolon edellytyksenä on tuotteiden jatkuva laadunvalvonta ja tuotantolaitoksessa tehtävät tarkastuskäynnit.