Laatujärjestelmien uusitut sertifikaatit

Vuoden 2019 toimintajärjestelmän seuranta-auditoinnit Viafin Process Piping Oy:ssä on suoritettu yhteistyössä Kiwa Inspecta:n kanssa.

Haluamme varmistaa ulkopuolisen asiantuntijan toteuttamilla vuosittaisilla seuranta-auditoinneilla toimintatapojen jatkuvan parantamisen, sekä sen, että toiminta on jatkossakin standardien vaatimusten mukaista ja asiakkaamme voivat luottaa laatuumme.

Viafin Process Piping Oy:n toimintajärjestelmä koostuu yhdessä sovituista toimintatavoista, joita kehitetään jatkuvasti huomioiden asiakasnäkökulma sekä saadut palautteet ja arvioinnit. Sovitut toimintatavat ovat koko organisaation helposti saatavilla. Tällä varmistamme Viafin Process Piping Oy:n toimintajärjestelmän yhtenäisen toiminnan.

Aiemmista sertifikaateista OHSAS18001 päivitettiin uuteen ISO45001:een. ISO 45001-standardi perustuu PDCA-malliin (plan, do, check, act), joka korostaa systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista. ISO 45001 on yhteensopiva muiden johtamisjärjestelmästandardien kanssa, kuten laadunhallinnan ISO 9001, hitsauksen laadunvarmistuksen ISO 3834-2 ja ympäristöasioiden hallinnan ISO 14001, jotka päivitimme myös tuoreimpiin versioihin.

ISO 9001 sertifioitu toimintajärjestelmä on oleellinen tekijä menestyksessämme: järjestelmän avulla pystymme arvioimaan omat prosessimme sekä asiakkaidemme tarpeet ja tätä kautta saavuttamaan asetetut tavoitteet.
ISO 3834-2 sertifikaatti osoittaa, että valmistamamme tuotteet täyttävät sulahitsauksen kattavat laatuvaatimukset. Sertifioidulla hitsauksen laadunvarmistusprosessilla toteutamme asiakkaiden ja viranomaisten vaatimat toimenpiteet sekä hallitsemme hitsausvirheistä johtuvia riskejä tehokkaasti.

Ympäristösertifikaatti ISO 14001 tarjoaa työkaluja jatkuvaan parantamiseen ja kertoo sidosryhmille vastuullisesta suhtautumisestamme ympäristöasioihin. ISO 14001 sertifioitu toimintajärjestelmä kertoo sidosryhmillemme, että noudatamme lainsäädäntöä, tunnistamme aiheuttamamme ympäristövaikutukset sekä asetamme päämääriä ja tavoitteita aiheuttamiemme ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Vastuullisuus ja turvallisuus ovat merkittäviä asioita Viafin Process Piping Oy:n liiketoiminnalle, ja ympäristöstä huolehtiminen korostuu jatkuvasti.

Aiemmin myönnetyistä sertifikaateista meillä on voimassa kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä, EN 1090-1, joka kattaa rakenteellisten hitsattujen teräskokoonpanojen ja tuotejärjestelmien asentamisen.

Yhteistyöterveisin,
Tuomas Tuomela
Toimitusjohtaja, Viafin Process Piping Oy